Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Kurs specjalistyczny – wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Cel kształcenia
Pielęgniarka, w sytuacjach szczególnych, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego wykona konikopunkcję, odbarczy odmę prężną oraz wykona dojście doszpikowe
w celu podania leków.

Czas kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego (Nr 05/08) wynosi 40 godzin dydaktycznych,
w tym:
zajęcia teoretyczne – 15 godzin,
ćwiczenia w warunkach symulowanych – 25 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
(Nr 05/08) pielęgniarka powinna:
rozpoznać, ocenić stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjąć działania ratunkowe na miejscu zdarzenia,
wykonać konikopunkcję w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
odbarczyć odmę prężną w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
wykonać dojście doszpikowe i doszpikowo podać leki zgodnie
z obowiązującymi standardami,
monitorować stan zdrowia poszkodowanego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
rozpoznać i przeciwdziałać następstwom stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

PROGRAM NAUCZANIA

MODUŁ I KONIKOPUNKCJA JAKO METODA UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH

Cel modułu
Pielęgniarka wykona konikopunkcję w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
w których nie ma możliwości zapewnienia drożności dróg oddechowych innymi metodami.
Wykaz umiejętności wynikowych:
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
omówić przyczyny zaburzeń drożności dróg oddechowych w zależności
od wieku poszkodowanego,
wymienić objawy niedrożności dróg oddechowych,
omówić metody udrażniania dróg oddechowych,
wskazać miejsce wykonania konikopunkcji,
wymienić wskazania i przeciwwskazania do wykonania konikopunkcji,
przygotować zestaw i wykonać konikopunkcję,
omówić metody monitorowania układu oddechowego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
wymienić powikłania i niebezpieczeństwa konikopunkcji,
omówić postępowanie z poszkodowanym po usunięciu konikopunkcji.
Treści nauczania
1. Przyczyny zaburzeń drożności dróg oddechowych u niemowląt, dzieci
i osób dorosłych.
2. Objawy niedrożności dróg oddechowych.
3. Metody udrażniania dróg oddechowych:
1) bezprzyrządowe;
2) przyrządowe.
4. Konikopunkcja jako metoda udrażniania dróg oddechowych:
1) wskazania;
2) przeciwwskazania;
3) miejsce wykonania konikopunkcji;
4) zestaw do wykonania konikopunkcji;
5) technika wykonania z uwzględnieniem wieku i budowy ciała poszkodowanego;
6) powikłania i niebezpieczeństwa konikopunkcji;
7) postępowanie z poszkodowanym podczas założonej konikopunkcji;
8) monitorowanie stanu zdrowia poszkodowanego, ze szczególnym uwzględnieniem układu oddechowego;
9) postępowanie po usunięciu konikopunkcji.

MODUŁ II ODBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ

Cel modułu
Pielęgniarka, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, odbarczy odmę prężną drogą nakłucia jamy opłucnowej.
Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
omówić rodzaje odmy opłucnowej,
omówić przyczyny odmy prężnej,
wymienić czynniki ryzyka odmy prężnej,
omówić patofizjologię zmian zachodzących w postępującej odmie prężnej,
wymienić objawy odmy prężnej,
omówić diagnostykę różnicową odmy prężnej,
rozpoznać odmę prężną,
omówić postępowanie przy rozpoznaniu odmy prężnej,
przygotować zestaw i odbarczyć odmę prężną,
wymienić powikłania i niebezpieczeństwa zabiegu odbarczenia odmy prężnej,
przedstawić sposób postępowania z chorym po założeniu drenażu jamy opłucnej.
Treści nauczania
1. Odma opłucnowa:
1) rodzaje;
2) przyczyny;
3) czynniki ryzyka.
2. Patofizjologia zmian zachodzących w postępującej odmie prężnej.
3. Objawy odmy prężnej z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej.
4. Postępowanie w przypadku rozpoznania odmy prężnej.
5. Powikłania i niebezpieczeństwa odbarczenia odmy prężnej.
6. Drenaż jamy opłucnej:
1) wskazania;
2) zestaw;
3) postępowanie.

MODUŁ III DOSZPIKOWE PODAWANIE LEKÓW W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO

Cel modułu
Pielęgniarka, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykona dojście doszpikowe przy użyciu gotowego zestawu oraz drogą doszpikową poda leki.
Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
wymienić drogi podawania leków w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
omówić wskazania i przeciwwskazania do wykonania dojścia doszpikowego,
przedstawić technikę wykonania dojścia doszpikowego,
wykonać dojście doszpikowe i doszpikowo podać leki zgodnie
z obowiązującymi standardami,
wymienić leki i płyny podawane doszpikowo,
omówić powikłania wykonania dojścia doszpikowego i podawania leków drogą doszpikową.
Treści nauczania
1. Drogi podawania leków w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego:
1) dożylna:
a) żyły obwodowe (żyły kończyn górnych, żyły kończyn dolnych, żyła szyjna zewnętrzna),
b) żyły centralne (żyła podobojczykowa, żyła szyjna wewnętrzna);
2) dotchawicza (przez rurkę intubacyjną);
3) doszpikowa.
2. Technika wykonania dojścia doszpikowego:
1) wskazania;
2) przeciwwskazania;
3) miejsca wykonania dojścia doszpikowego;
4) zestaw do wykonania dojścia doszpikowego.
3. Podawanie leków i płynów drogą doszpikową w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego:
1) zalety i wady podawania leków drogą doszpikową;
2) rodzaje leków i płynów;
3) zasady dawkowania i rozcieńczania;
4) szybkość przetaczania płynów;
5) powikłania.